Welstand

Een nieuwe benadering

Binnen verschillende gemeenten in Nederland speelt een levendige discussie over nut en noodzaak van welstandsbeleid en -toetsing. Welstand staat daarbij om meerdere redenen onder druk. Vaak wordt de financiële “last” van een welstandscommissie als hoog geacht. Ook vermindering van de regeldruk is al geruime tijd een algemene wens en ambitie binnen de politiek. Daarbij zijn er op verschillende plekken positieve ervaringen opgedaan met welstandsvrij bouwen. Maar moet dan ook alles overboord gezet worden?

Urban Jazz heeft voor verschillende gemeenten het welstandsbeleid naar tevredenheid geactualiseerd. Hierbij maken wij gebruik van specialisten op het gebied van stedenbouwkundige advisering, bouwplantoetsing en wet- en regelgeving. In deze brochure lichten we toe op welke wijze we o.a. de volgende doelen voor u kunnen realiseren:

  • Een nieuw welstandsbeleid in een aangepaste nota die is geactualiseerd aan de geldende wetgeving en waarin – daar waar mogelijk – deregulering is doorgevoerd. Hierdoor hoeven minder aanvragen vooraf te worden getoetst voor een omgevingsvergunning en hoeft de aanvrager in veel gevallen minder leges te betalen;
  • Een welstandsnota die transparant is voor de aangewezen beeldbepalende gebieden en ontwikkellocaties waar ontwikkeling en behoud van kwaliteit gewenst is;
  • Een welstandsnota die voor burgers toegankelijk en gebruiksvriendelijk is dankzij verbeterde (digitale) technieken;
  • Een herstructurering van de organisatie en het proces van toetsing van welstand- en monumentenzorg waardoor de procedures bekort worden.
  • Een verlaging van de administratieve lasten waarbij de omvang van gebieden waarbinnen initiatieven moeten worden voorgelegd aan een toetsingscommissie wordt beperkt.
  • De beoordeling in specifieke gebieden laten plaatsvinden door een ambtenaar hetgeen de toetsing niet alleen goedkoper maar ook slagvaardiger