Veldzicht – Bruchem

Op basis van een ruimtelijke en functionele analyse van de omgeving is een stedenbouwkundige visie opgesteld voor een woningbouwontwikkeling aan de Krangstraat in Bruchem. Vanaf het eerste ontwerp zijn belangstellenden en belanghebbenden bij het ontwerpproces betrokken. Hiervoor heeft Urban Jazz de participatie- en informatiebijeenkomsten begeleid. De ambitie is om passende landschappelijke en bouwensembles te realiseren die aansluiten op de aanwezige karakteristieke lintstructuur en het landschappelijke karakter van de omgeving.

 

Bij de verdere uitwerking is speciale aandacht uitgegaan naar duurzaamheid, samenhang en collectiviteit. Hiermee zijn de ingrediënten gevonden voor een onderscheidend woonconcept dat zowel kwaliteit als kwantiteit toevoegt aan het woningaanbod in Bruchem.

 

De visie gaat uit van een ruimtelijke opbouw in drie zones:

Vanaf de Krangstraat gezien sluit de 1e zone aan op de lintstructuur. Dit gebeurt in de vorm van twee ensembles die in opbouw en uitstraling verwijzen naar het karakter van oorspronkelijke boerenerven. In deze zone is de woningdichtheid het hoogst en zijn de woningen ondergebracht in bouwvolumes die geïnspireerd zijn op lokale boerderijen en bijbehorende schuren.

 

In de 2e bebouwingszone is de woningdichtheid lager en zijn de woningen gesitueerd rondom een centrale groene ruimte. De bouwvolumes zijn kleinschaliger en dienen te passen bij de architectuur van de boerenerven maar zijn er niet nadrukkelijk mee verbonden.

 

De 3e zone heeft een groene inrichting gekregen die wordt ingericht als natuur- en leefgebied voor de aanwezige steenuilen. Ook is hier een voorziening opgenomen voor het bergen van regenwater.

 

OPDRACHTGEVER:

Van Wanrooij Projectontwikkeling BV